Page 33 - bb0320
P. 33

;+.#+1#3A4+#%$4.#$%#*=$0.#,$1#*A#')2#5)2#*'1-0+#$5#60$14)2#5)2#6)1#4+.#-#4+2#6+1#9$1$2)#.-4#0-#)((+# (+0+1#-"##
<$00)%=)%-)(!
-"#3'(%@#*+#A*9-))'.#
E-#.1$1@#).#5)2#%+12+#5A#'$55+#/A#,+1-+#-#;)25)1'#$%#RC*'()24#$%#5A*'+#Q0+1-%+#$%#P$1%+"#?+2# 0-#.1$1@#).#4+1#'$55+1#5)2%+#2C+#1+%(+1#$%#5A4+1#0-#*')(#,$16$(4+#$*#.-(#9$1$2)#5+4"#?+2#0-#.1$1# *.)4-%@#).#4+.#3(-0+1#*=$0.#).#6$(4+#*$55+1,+1-+@#5+2#4+.#3(-0+1#2$'#5+%+.#)24+1(+4+*#-#A1"#
>%)0*-&)(!
!"#!=-(%'#*+#B%+0%;#
B#,1+5.-4+2#.1$1#0-#).#4+1#'$55+1#5)2%+#1$3$..+1#.-(#).#3+*>%+#4+#7(41+@#60-*#4+#+1#*C%+"#E-#6A3+1#$%# .1$1@#).#-#,1+5.-4+2#3(-0+1#4+.#5+%+.#5+1+#(<''+.#$/"#E-#.1$1#$%*A@#).#-#,1+5.-4+2#'$55+1#5)2#.-(#).# 0)*'+#5+%+.#5+1+#6724+1@#,$14-#5)2#*')(#/)**+#5+1+#/A#6-2)24+2"#E-#.1$1#-''+@#0-#'$55+1#.-(#).# %-0+#*A#5+%+.#6A24@#*A#0-#.1$1@#).#0-#'$55+1#.-(#).#%-0+#)241+#6A24.+%2#*$5#,O#5+4#)(3<+2#'27# ,>44+1#6$0+4#$%#*A#0-4+1+"#B#,1+5.-4+2#'$55+1#5)2#*-''+1.#$%*A#.-(#).#6=7(/+#4+#7(41+#5+%+.#5+1+@# *A#4+#6)1#4+.#%$4.#$%#-''+#3(-0+1#*C%+#),#).#6)24(+#-#3<.-''+12+"###
   Præmiespil
2. trækning
210-137-63-307-328-357-43-13-277- 365-204-255-261-197.
Udtrukket af Vagn Kristiansen
3. trækning
17-105-97-176-171-279-39-220-137-132-288-78-245-387.
Udtrukket af Steffen Feddersen.
4. trækning
22-20-34-17-69-265-301-58-35-66-319-40-185-304.
Udtrukket af Jens Holm.
5. trækning
62-57-34-195-206-119-75-172-305-181-77-38-282-188.
Udtrukket af Nicolai Høyberg Christensen.
Borgerbladet 33


   31   32   33   34   35