Page 15 - bb0320
P. 15

 V. Starup Kirke
– Nu sker der noget...
Et større renoveringsprojekt, der har været på ”tegnebrættet” i længere tid, skal nu påbegyndes.
Den flotte gamle kirke, der er en fredet bygning, blev bygget i 1200 tallet, og tårnet blev opført i 1500 tallet.
I 1850 faldt kirketårnets blytag ned, og i forbindelse med reparation heraf blev et våbenhus mod nord fjernet, og der blev lavet indgang mod nord gennem tårnet. Si- den 1853 er der ikke foretaget ændringer ved kirkens ydre.
I årene 1998 – 2001 gennemgik kirken indvendig og kirkens inventar en fuldstændig renovering. Altertavle, helgen- billeder, prædikestol og lydhimmel blev restaureret af Nationalmuseet. Bænkerækker og vinduer blev malet, og der blev lagt røde tegl på gulvet i våbenhuset.
Nu trænger tårnet til reparation, indgangspartiet skal ændres, og der skal opsættes en ny kirkeklokke med automatisk ringning.
Da kirken er en fredet bygning, er det en omstændelig sag, når en sådan reparation / ændring skal foretages, og menighedsrådet har via Provstiet indsendt ansøgninger til Ribe Stift, Nationalmuseet, Kongelig Bygningsinspektør, Kirkegårdskonsulent og Klokkekonsulent med henblik på udtalelse og eventuelt god- kendelse af de ønskede projekter. Vi fik alle formaliteter, godkendelser og bevillinger ”i hus” her i det tidlige forår 2020, og der blev herefter afholdt licitation og udvalgt og bestilt håndværkere til projekterne. Reparation af tårnet påbegyndes i uge 21 og forventes færdiggjort i uge 46.
Den nye kirkeklokke forventes monteret i uge 37 og 38. Menighedsrådet har foreslået, og Stiftsøvrigheden har godkendt, at den nye kirkeklokke får følgen- de inskription:
”VOR BY BAG BAKKER I LÆ ER LAGT
VED Å OG ENG MED AL SIN PRAGT
I SORG OG GLÆDE KLOKKEN RINGER DEN GLÆDESBUD FRA GUD OS BRINGER”
Den gamle kirkeklokke, der stammer tilba- ge fra 1200 tallet, bliver istandsat og opsat i tårnet igen med henblik på bevaring for eftertiden.
Til sidst går man i gang med indgangspartiet, - og det er straks vanske- ligere. Menighedsrådet har via ovennævnte instanser ansøgt om tilladelse til at flytte indgangsdøren om til gavlen mod vest, hvilket ville gøre alting lettere ek- sempelvis i forbindelse med begravelser. Ansøgningen blev afslået af Nationalmuse- et. Indgangsdøren til kirken forbliver, hvor den er, - men det er godkendt, at der opsættes en sliske / rampe, som vil lette adgangen til kirken for kørestolsbrugere, og i forbindelse med begravelser kan kisten køres på katafalken helt ud af kirken på en repos og derefter flyttes over på en selvkørende katafalk.
Alle projekter forventes endeligt afsluttet i 1. kvartal af 2021.
På menighedsrådets vegne Niels Verner Jensen, kirkeværge
 Vester Starup Kirke
Sognepræst Søren Pedersen
Præstegården i Agerbæk Kærbjergvej 6, 6753 Agerbæk Tlf. 75 19 67 03
Email: sop@km.dk
(træffes ikke mandage)
Graver: Erik Baun Kristensen kirkegården. 24 40 72 24
email: vester-starup-kirke@bbsyd.dk
Menighedsrådsformand
Hanne Tolstrup Madsen.
Tlf. 30 22 22 76.
email: hannetolstrup@hotmail.com
Kirkeværge: Niels Verner Jensen email: nielsv@bbsyd.dk.
Borgerbladet 15


   13   14   15   16   17